• Polski
 • English
 • Abstrakty

  Streszczenia prezentowanych referatów będą drukowane w czasopiśmie Annales Academiae Medicae Silesiensis [http://annales.sum.edu.pl/index.php?lang=pl].

  Natomiast pełne prace, po zrecenzowaniu, będą publikowane w czasopiśmie Journal of Human Kinetics – Impact Factor: 0.770 (2015) [http://www.johk.pl]. Jest także możliwość druku w czasopiśmie Biophilia Rehabilitation Journal [https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ibra].

  Wymogi edytorskie:

  1. Streszczenie: maksymalnie 200 słów z wykorzystaniem powszechnie używanych edytorów tekstu (Word). Zaleca się stosowanie czcionek Times New Roman o rozmiarze 12 pkt, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
  2. Układ streszczenia:
   Strona tytułowa – powinna zawierać w kolejności od góry:
   – pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów,
   – nazwę (nazwy) instytucji, z której pochodzi praca,
   – pełny tytuł pracy (polski i angielski),
   – streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim,
   – streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim (3-10 oddzielone przecinkami),
   – adres do korespondencji zawierający tytuł naukowy, imię i nazwisko, nazwę instytucji, adres (miasto, ulica), numer telefonu, faksu i adres e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.
  3. Prace oryginalne powinny mieć następującą strukturę (tylko w języku angielskim):
   – pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów,
   – nazwę (nazwy) instytucji, z której pochodzi praca,
   – pełny tytuł pracy (angielski),
   – streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim (3-10 oddzielone przecinkami),
  4. Tekst pracy z wklejonymi w odpowiednich miejscach tabelami i rycinami.
  5. Ewentualne podziękowania lub informacje o grantach lub źródłach finansowania pracy.
  6. Piśmiennictwo.

  Kolejne strony należy ponumerować, zaczynając od strony tytułowej.
  Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

  Abstrakty proszę przesłać na adres:

  j.durmala@ibrc2017.pl

  Termin nadsyłania abstraktów: przedłużony do 15 września 2017 r.
  Decyzja o przyjęciu abstraktów i ich kwalifikacji do prac pełnotekstowych do 15 sierpnia 2017 r.
  Pełne prace w języku angielskim: do 15 września 2017 r.